Z dob dávno minulých, kdy se našim předkům říkalo Čechové, Zličané, Charváti a Milčané, či ještě dříve Slované, či ještě mnohem dříve Vinidové, Vindové a Venedi, pochází moudrost spjatá s koloběhem Přírody, jejíž stopy je možné spatřit ve velikonočním sběru jarních bylin, čištění studánek v období letnic, hledání zlatého květu kapradí o svatojánské noci a v dalších zvycích, rčeních a písních. Krajina ukrývá otisky života našich předků v podobě valů dávných hradišť, skalních pevností a tajemných mohyl. Ukazuje nám, jak naši předkové hospodařili a co se od nich můžeme dnes naučit. Díky poznání minulosti a neustále stoupajícímu poznání Přírody, stromů, rostlin, zvířat a hub, získáme nejen povědomí o naší vlastní totožnosti a o tom, odkud pocházíme, ale spolu s ním i poučení pro dnešní dobu, abychom lépe poznali svět, tvořili pěkné příběhy, podporovali zdravé lesy a pestrou krajinu, byli sami k sobě upřímní a vážili si života kolem nás.


Podpořte svým zájmem vydání knihy o krajině a předcích!

Mám zájem!

V raném středověku naší krajině vládly hluboké listnaté hvozdy, ve kterých naši předkové za jiskrných nocí hledali poklady, na prastarých mohylách uctívali své zesnulé prarodiče a během začínajícího léta zapalovali obřadní ohně, u nichž hodovali, zpívali a tancovali, aby oslavili sílící moc Slunce. Na valech prastarých hradišť pak snili o dávno zaniklých městech, stepních bitvách a milostné lásce, které daly vzniknout jejich národu. Ve studánkách nacházeli zlaté keltské mince, jež přisuzovali samotným bohům. Byly to však také doby, kdy lstiví kupci sloužili knížecím záměrům, kdy se obchodovalo s otroky a vladykové bojovali o vládu nad krajinou … Zobrazit více o knize Zlaté srdce


„… a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito.“ – o Sámovi, Fredegarova kronika, 7. století

Přemysl – vladyka dávných dob Předkové po krajině, krvi a zvycích Ladovid z Hor Příběhy Vindů Promluvy s bohy Příhody lidí z Beovinidis Kmen bohů Pocta bylinám

„Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak mnozí vesničané jsou dosud jako pohané: jeden ctí prameny aneb ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný vzdává oběti vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého.“ – Kosmova kronika česká, 12. století

Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do pohanských představ a zvyků našich pradědečků a prababiček)

Povídka o vladykovi Přemyslovi ukazuje, jak různorodá může být lidová tradice. Obsahuje náhled do představ a zvyků, které panovaly v pohanských časech. Jedná se o hrdinný příběh, jenž je doprovázen starostí o blízké a o krajinu kolem. Tato krátká kniha je pro čtečku a v PDF dostupná zde.

Předkové po krajině, krvi a zvycích

Předkové po krajině, krvi a zvycích je souhrn příběhů, zamyšlení a popisů zajímavých míst, které mají spojitost s našimi pradědečky a prababičkami již od nejstarších dob. Tento souhrn popisuje stopy ukryté v krajině (archeologické „kultury“), naší krvi a bájeslovných představách s odkazy a poučeními pro dnešní dobu. Tato kniha je v PDF dostupná zde.

Ladovid z Hor Ladovid z Hor

Povídka o Ladovi z Hor a jeho dobrodružstvích, bitvách i milování, které působením bohů zažívá uprostřed lesnaté krajiny dávných časů. Kniha je pro čtečku a v PDF dostupná zde.

Příběhy Vindů Příběhy Vindů

Sbírka příběhů a pohádek Vindů, které vám budou připadat známé. Jsou rozděleny na naučné (včetně bajek a pouček), poznávací (pro život) a vážné (o původu bytí) příběhy. Kniha je pro čtečku, v PDF a k okamžitému čtení dostupná zde.

Příhody lidí z Beovinidis

Příhody lidí z Beovinidis je sbírka krátkých příběhů, ve kterých se prolíná minulost s přítomností. Všechny příhody si mezi sebou u studánky vypráví Lado z Hor a duch Margewid. S každou další příhodou a básní je patrné, že se týkají nás samotných, naší krajiny a přímo naší vlastní totožnosti, ve které se schovává tajemné volání po svobodě. Tato krátká kniha je pro čtečku a v PDF dostupná zde.

Promluvy s bohy Promluvy s bohy (krátký příběh o zvycích a krajině)

Promluvy s bohy je krátký příběh, ve kterém se představí pohled na svět založený na lidových zvycích a příbězích, vztahu ke krajině a úctě k předkům, a to společně se zamyšleními a barvitými popisy Přírody v průběhu roku. Příběh je volně inspirován básnickou skladbou Fasti/Kalendář od Publia Ovidia Nasa. Tato krátká kniha je pro čtečku, v PDF a k okamžitému čtení dostupná zde.

Kmen bohů (od počátků do současnosti)

Kmen bohů je krátká kronika, kde se od počátků až po současnost prolíná popis událostí s příběhy o bájných bozích, jejich projevech v Přírodě a vzájemném vlivu na lidi, víly, zvířata a rostliny. Tato krátká kniha je pro čtečku, v PDF a k okamžitému čtení dostupná zde.

Pocta bylinám Pocta bylinám (připravujeme)

Ve sbírce „Pocta bylinám“, kterou připravujeme, najdete krátké promluvy k jednotlivým léčivým rostlinám spolu s obrázky k vyvolání představy silné a živé bytosti, kterou každá rostlina podle našich předků a předků mnoha jiných národů je. Samotné promluvy vypadají podobně jako lidová zaříkávání a obsahují i stručné ujasnění toho, k čemu je možné danou bylinku použít. U každé rostliny je kromě českého názvu uveden i název lužickosrbský, latinský a některé české lidové názvy. Další informace zde.

„Ačkoli byla nenávist ke křesťanům a podhoubí pověr u Ránů silnější než u jiných Slovanů, přece vynikali i mnoha přirozenými dobrými vlastnostmi. Byli totiž velmi pohostinní a rodičům prokazují povinnou úctu. Nikdy byste u nich nenašli žádného nuzáka ani žebráka. Jakmile někdo z jejich řad buď zeslábne nemocí, nebo sejde věkem, je svěřen péči dědicově, u něhož má být opatrován se vší laskavostí. Pohostinství a péče o rodiče jsou u Slovanů první ze ctností.“ – Kronika Slovanů, Helmold z Bosau, 12. století


A kdo to vlastně byli naše dávné prababičky a naši pradědečkové?

Úvod (začátek) →