Sojka krade Veverce oříšky

Kdysi dávno zvířátka vzhlížela k Sojce, protože si myslela, že její nebesky modrá peříčka jí dodávají mocnou a dobrou léčitelskou sílu. Tehdy si ještě nikdo moc neuvědomoval, že podoba může klamat, protože většina malých a barevných ptáčků skutečně měla zvláštní sílu, kterou dodnes používáme při léčení spolu s jejich barevnými peříčky. Avšak Sojka byla jiná, její síla […]

Liška a Zajíc

Jednou šla Liška lesem a hledala, co dobrého by snědla. Bylo krátce po poledni a už měla docela hlad. Vítr jemně foukal a roznesl všude po okolí vůni lesa, květů a starého dřeva. Liška došla k jedné mýtině a spatřila tam odpočívat Zajíce. „Konečně něco k jídlu,“ rozzářily se Lišce oči, „mám docela štěstí.“ Využila husté […]

Lesní ptáček zpěváček

Kdysi dávno všechny bytosti a věci mluvily řečí, které lidé rozuměli. Meč při boji volal: „Sek, sek!“ Slepice při zobání zrníček vykřikovala: „Co to je? Co to je?“ Na což jí Kohout odpovídal: „Pojď sem, pojď sem!“ Ani lesní zvířátka nezůstávala pozadu, a tak byl svět pestrý a plný slov. Jednoho dne pořádala lesní zvířátka […]

Jídlo neutíká

„Medvěd, Vlk, Divočák.“ – nejsilnější spojenci „Liška, Kočka, Pes.“ – nejpodivnější spojenci Jednou neměl nikdo co jíst. Zásoby zrní došly a lovci marně v lese hledali potravu pro své vesnice. „To je divné,“ prohlásil Rys, „ani ta nejmenší Myš není k nalezení.“ Vlk přikývl a dodal: „To snad není možné! To už se s námi Příroda nechce […]

Příběhy Vindů – Úvod

Velmi jsme si oblíbili jedno ustálené lhaní, které zdobí skoro každý zajímavý příběh. Dovolte mi ho prosím použít i zde. Toto lhaní zní: Jakákoli podobnost s minulými, přítomnými a budoucími postavami, skutečnými i smyšlenými, včetně všech použitých pojmů a událostí, je čistě náhodná. Představte si, že se za jemného svitu stříbrného Měsíce procházíte lesíkem, v němž […]

Příběhy Vindů – Úvodní báseň

V zelené podzemní říši jest jezírko čisté, u tohoto jezírka rostou Lísky zelené, u kořenů těchto Lísek žije bílý had, který však nezná teplo ani chlad. Každé ráno vyleze a oříšek jeden sní, každý tento oříšek o moudrosti veliké ví, z jedné Lísky pak padají oříšky Vindů, které ukrývají příběhy dávných časů. Za jednoho večera ke […]

Příběhy Vindů – Obsah

„Dále se mezi českými exemply vyskytují téměř všecky mezinárodní pohádkové typy; z jejich poměru k počtu všech našich exempel pak vyplývá, že právě jejich frekvence byla v českém podání několikanásobně větší než v evropském průměru. Při vší opatrnosti to tuším dovoluje předpokládat, že české prostředí výrazně preferovalo příběhy ne-li přímo pohádkové, tedy aspoň syžetově dobře zvládnuté a poutavě vyprávěné, […]

Život mezi Římany

„Pangermánský plán centrální Evropy a panství nad Evropou a světem je modernizováním středověkého císařství německo-římského: říše Karla Velikého na počátku 9. stol. je prvým pokusem organizace Evropy; na Asii a Afriku se tentokráte jasně nepamatovalo, ale hranice říše na Východ byly posunuty až k Byzanci. Karel pokračoval v idejích římského světového impéria, sloučiv římský imperialismus, podstatně militaristický, […]

Zpěv duše

Byl jsem Vrabcem v mohutném Větru, který vlál v mlhavém šeru, byl jsem Dubem uprostřed lesa, jenž nepoznal čas ani města, byl jsem vánkem na moři, který rozpoutal mohutnou bouři, byl jsem Pstruhem v čisté bystřině, plaval jsem jak dítě v peřině. Držel jsem se krku Jelena zlatého, když mě odnášel lesem polámaného. Pocítil jsem […]

Prastaré přání

Čtyřlístek každého muže: statečnost, věrnost, upřímnost, zodpovědnost. Mocný Vide, moc tě prosím, slyš můj hlas, na ohromných křídlech jsem uviděl černou strast, v jejích žhnoucích očích jsem spatřil špínu lidí, avšak tento trest se mi nezdá spravedlivý. Jiné světy, jiný mrav, jed a špína jsou i v nás, avšak skutečně se má tento trest týkat […]

Dýka na stole

Krátká básnička věnovaná Polabským Slovanům, kteří byli postupně asimilováni německou kulturou: Uprostřed středověku vrcholného, starý děd hledí na vnuka svého, jeho mysl svírá žalu pěst, vnuk už mluví jen jak Němec. Na stole leží ostrá dýka, děd se jinam už nedívá. Celý svůj život bojoval, aby kulturu svou zachoval, v bílém chodil oblékán, každý Němec […]

Víla u studánky

Za třemi horami vysokými a za třemi řekami hlubokými leží svět, do kterého lze vejít jen tehdy, jsme-li jako malé nevinné, ale zároveň zodpovědné děti, barbaři a podivíni. Avšak v žádném případě se nám to nepovede, pokud se chováme jak Římané. Jednoho dne šel Lado lesem směrem do hrbolatých hor, kde mezi šedivými skalami tekla jako […]

Jak malý Lado vařil mýdlo

Po pět století se Vindové budou udatně bránit kříži, a to odvážně i přes všechny výhody, které říše a její způsob života nabízí. Po pět století budou dávat přednost smrti před podrobením, duchům lesa před majestátními budovami z kamene. Z říše bohů Vindům pomůže Mocný Vid, který zplodí hrdinu Přemysla, z rostlinné říše přijde silou čistce oděný hrdina […]

Ztracené jablko

Ten, kdo štědře rozdá to, co získal, vytvořil, vypěstoval nebo nakradl, může se před Mocného Vida postavit ve vší důstojnosti, neboť život, který žil, jistě zbytečný nebyl. Avšak pokud by dotyčný jen vše hromadil a s kamennou tváří se díval na to, jak lidé v jeho vesnici trpí, strádají a hladoví, pak se dočká jen hněvu bohů […]

Lešiho zkouška

Věřilo se, že dokud se krasnoludci objevovali, bylo na světě lépe, a protože je vyhnalo kostelní zvonění, je na světě bída. Jednou se Stado s Ladem rozhodli, že vyrazí na procházku územím Našinců. Když opustili oblast Hor a skrze hluboké lesy pronikali kolem ohromných šedých pískovcových skal, najednou je překvapila Oldova družina, která se právě vracela […]

Vindové po krvi

„Jen opravdu neradi dovolují skládat přísahy, neboť přísahat u Vindů znamená pro trestající hněv bohů totéž co přísahat křivě. Proto se jen podezřívavě staví k mým badatelským metodám, přesnému dokazování a diskutování, ke svaté knize, písemným pramenům, učitelce historii a všemožným pokusům. Jak by tomu také mohlo být jinak, když Vindové mají rozličné způsoby modlářství a […]