Loupeži, vraždění, drancování dávají lživý název říše

„Avšak za námi již nejsou žádné kmeny, zhola nic, jen vlny a skály, a přesto stále ještě hroznější Římani, z jejichž útlaku je útěk marně vyhledáván skrze poslušnost a podřízenost. Zloději světa, kteří svým všeobecným kořistěním vyčerpali Zemi, prohledávají hlubiny. Pokud je nepřítel bohatý, jednají zběsile, pokud je chudý, touží po nadvládě. Ani Východ ani Západ […]

Lidé a zvířata

Tato příhoda je věnována Publiu Ovidiu Nasovi. „Při tomto bohatství všeho, jež Země, ta nejlepší Matka, rodí, tebe snad těší jen žvýkati zuřivým chrupem žalostné kusy masa a řídit se Kyklópů mravem? Cožpak bude ti možno jen záhubou jiného tvora ukojit žaludku hlad, té neslušné, hltavé šelmy? Ale ten dávný věk, jejž sami jsme nazvali […]

Tír na hÉireann

„Naše západní civilizace je v zásadě založena na našem římském a řeckém dědictví, odkud získáváme názory na jedince, právo, umění a náboženství. Nicméně v Irsku Keltové pokračovali v rozvíjení své jedinečné kultury. Tento fakt měl zásadní dopad na způsob, jakým byla irská společnost organizovaná, konkrétně jak se vyvíjelo její právo.“ – The Lost Laws of Ireland, Catherine Duggan […]

Plodnost v dešti (citát)

Plodnost v dešti aneb Bouřný Otec a Matka Země „Všimli jste si někdy, jak rostliny, zejména tráva vypadá pěkně zeleně po bouřce? Není to optický klam. Jsou opravdu zelenější jako výsledek elektrických výbojů v ovzduší, které uvolňují 78 % dusíku obsaženého ve formě vodního roztoku. Déšť a blesky jsou činitelé zúrodňování. Pokaždé, když blesk osvítí Zemi, vybije […]

Kouzlení corrghuineacht

V irských pověstech (například z Lebor Gabála Érenn) se vyskytuje velmi zajímavý způsob kouzlení: corrghuineacht neboli jeřábí/volavčí zaříkání. Při něm musí člověk stát na jedné noze, mít jednu ruku za zády a zavřené jedno oko. Takhle se vlastně ocitá mezi tímto a jiným světem, ze kterého čerpá sílu. Tuto pozici zaujali například bohyně Morrígan, Badb a […]

Irské a keltské právo

Naše západní civilizace je v zásadě založena na našem římském a řeckém dědictví, odkud získáváme názory na jedince, právo, umění a náboženství. Nicméně v Irsku Keltové pokračovali v rozvíjení své jedinečné kultury. Tento fakt měl zásadní dopad na způsob, jakým byla irská společnost organizovaná, konkrétně jak se vyvíjelo její právo. „Irský flath-fine nikdy neměl moc nad životem a […]

Citát: O keltských ženách

„Ještě než Keltové překročili Alpy a usadili se v té části Itálie, kterou nyní obývají, propukl mezi nimi strašný svár, který nebylo možné nijak usmířit a který nakonec vyústil v občanskou válku. Tu se vrhly jejich ženy mezi ozbrojená vojska, nechaly si vypravovat, kvůli čemu spor vznikl, a rozhodly a rozsoudily jej tak moudře, že mezi městy […]

Keltství a esoterika

„Keltství doznalo nesmírného rozmachu díky esoterickým hnutím. Řada studentů se ke keltologii dostala oklikou přes esoterickou literaturu. Pokud se esoterika provozuje jako koníček, může být zábavná a plná fantazie, bere-li se však vážně a její konstrukty se prohlašují za pravdu, pak může být nepříjemná, až nebezpečná. Mylné interpretace nasbíraných dat provázejí vědu po celé dějiny […]

Slavení slunovratu

Dnes 20. 6. 2017 je předvečer letního slunovratu, který nastane zítra ráno. Jedině v tuto noc je možné nalézt bájný kapradinový květ s kouzelnou mocí. Takže pokud ještě nejste znavení dnešním vedrem, hurá do lesů! My zmořenější to raději oslavíme doma posloucháním cvrlikání, pozorováním stmívání a jablečným vínem. 😃

Pro Ovidia

„V textu se v podstatě líčí zvláštní názorová výměna na téma, jak je uspořádán náš svět. Mongán [syn boha Manannána mac Lira; pravděpodobně převtělen Fionn mac Cumhaill] vykládá, jak poznal svět a jeho rozlohy on, když byl vychováván v božském světě, a nahlíží i do svých dřívějších zrození, na nichž dokumentuje obrovské proměny krajiny během staletí, a svatý Kolumba […]

Važme si Matky Země

Važme si Země a nezahřívejme ji více, než je potřeba, protože vše se nakonec stejně obrátí proti nám. 😉 „Hle, viz mé ožehlé vlasy, viz, co žhavého pýří mám na tvářích, co ho mám v očích! Toť tvá odměna pro mne, tu poctu mi za plodnost dáváš, za služby mé: že motyk a ruchadla zakřiveného snáším […]

Slunce a Keltové

„Archeologické doklady prozrazují, že ze všech přírodních jevů bylo obzvlášť Slunce vzýváno jako dárce životních sil, plodnosti a zdraví i jako útěcha mrtvým … Již od střední doby bronzové prehistorická společenství v téměř celé Evropě uctívala Slunce v podobě paprskovitého kola … V římskokeltském období byl sluneční bůh zobrazován s kolem, což prokazuje, že Keltové začali přijímat solární moc […]

Pověst o hadí koruně

Uprostřed Křivoklátských hvozdů nastalo svítání, Slunce nad korunami vysokých Dubů, Habrů a Buků osvětlovalo širé okolí. Hle, tu s šátečkem v ruce královský lovčí roklinou jde – v hlavě si přehrává radu od mudrce. Toho, jenž se v léčivých bylinách vyzná, který žije v osamělé chaloupce a téměř s nikým se nevídá. Tomu se svěřil ohledně svého snu. Miluje vroucně dceru […]

Úvodní videa

Vážení přátelé, s radostí vám oznamuji, že jsou pro vás ke zhlédnutí připravena dvě krátká videa s jednoduchým úvodem k těmto stránkám. Doufám, že se vám budou líbit! První video se zabývá tím, co to vlastně lidové představy a „lidové fantasy“ jsou a kde má naše lidová tradice původ. Druhé video pak na tento původ tradice navazuje a […]

Pradávná bitva (archeologie)

Následující článek vypadá velice zajímavě – pradávná velkolepá bitva datovaná do doby bronzové v čase kultury popelnicových polí, zde do počátků lužické kultury, na jejím okraji a pomezí vlivu, navíc poblíž oblasti, kde o 2 000 let později stálo bájné slovanské hradiště Riedegost. https://21stoleti.cz/2017/05/24/kde-se-odehrala-jedna-z-nejvetsich-bitev-doby-bronzove/

Rozdílný pohled na stravu

„Obilí máte a ovoce, které svou tíhou sklání haluze k zemi, a na révě nalité hrozny; máte i rostliny sladké a takové, které se mohou zjemnit a změkčit v ohni … při tomto bohatství všeho, jež Země, ta nejlepší Matka, rodí, tebe snad těší jen žvýkati zuřivým chrupem žalostné kusy masa a řídit se Kyklópů mravem?“ […]

Stojmír a Bořivoj

Jakákoli podobnost s historickými či současnými postavami, událostmi a oblastmi je čistě náhodná. 😛 Pod vysokým Dubem, na vrcholu kopce, velmoži u ohně volí své zástupce: pro doby stálého míru Stojmíra vladyku, pro čas prudkých vojů Bořivoje vojvodu. Pak se však české řeky rozvodní, v zemi té Svatopluk již běsní, porazí schopného Bořivoje, v řetězech ho […]

Pýthagorás podle Ovidia

„Byl pak tu muž [Pýthagorás], jenž ze Samu pocházel, prchl však z něho před pány, tyranskou vládu měl v záští a z vlastní své vůle vyhnancem byl. Ten muž až k bohům pronikl v duchu, vzdáleným v končinách Nebes, a postřehl duševním zrakem všechno, co lidským očím kdy Příroda vzala a skryla. Když pak prozkoumal vše svou bdělou prací a duchem, […]

Kouzelné bylinky

Na ČT1 běžel velmi zajímavý díl pořadu Kouzelné bylinky, který je nyní ke zhlédnutí online. Pokud vás zajímají bylinky a trocha historie jedné z nejúžasnějších pohanských kultur světa, pak se rozhodně podívejte. I ostatní díly pořadu jsou velice pěkné, v některých je pak více bylin z naší zeměpisné oblasti. 🙂 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/216562220450015-recko-zeme-bohu-a-bylinek/ Například díl o Růžích: […]

Citový život zvířat

„U ryb lze prokázat dokonce i hormon oxytocin, který u lidí upevňuje nejenom mateřské štěstí, nýbrž i lásku mezi partnery. Štěstí a láska u ryb? To alespoň v dohledné době nebude možné potvrdit, avšak proč ‚v případě pochybností’ vždycky argumentujeme ‚v neprospěch obžalovaného’? Věda se ohledně emocí u zvířat vyjadřovala negativně tak dlouho, až už se […]

Pálení ohňů

„Také Míla rozžal smolou napuštěné koště, hodě ho do hranice, která v malé chvíli vzplanula. Chasa začala výskat, každý uchvátil nasmolené koště, zapálil, a jak vysoko mohl, do povětří vymrštili křiče: „Leť, čarodějnice, leť!“ Pak seřadili se a začali s hořícími pochodněmi tance provádět, děvčata však držíce se za ruce a zpívajíce točily se kolem […]

Novinka: mobilní aplikace

Aplikace Vindové pro Android je ke stažení na Google Play: Aplikace umožňuje zjistit současný stav Měsíce (nov, dorůstání, úplněk, couvání) a datum slunovratů a rovnodenností. Sbírky obsažené v aplikaci: Příběhy Vindů, Kmen bohů + výběr různých příhod. Úryvky z: Ladovid z Hor, Pocta bylinám. A to včetně odkazů na webové stránky spolu se zobrazením nejnovějších […]

Citát: Příběh z pohledu rostlin

„Samozřejmě že se v pozadí neskrývá záměr, nýbrž spíše jistá nevědomá předpojatost: zvířata nám jsou bližší než rostliny. Mají stejně jako my oči a nohy – a hlad. Je snazší se vcítit do jejich situace a potřeb – koneckonců i my sami náležíme k říši zvířat. Zřejmě proto nám sotva přijde na mysl, že bychom někdy obě […]

Touha po svobodě

Žil byl malý hoch, zvídavě na svět hleděl, milý byl, trošku zvláštní, co bych vám o něm pověděl? Poslušný – avšak nespoután, upřímností, odvahou nadán! Když se však rozhodli ho vedle dalších postavit, nutili ho dělat věci, srovnávat se, body nashromáždit: „Musíš splnit to a to, býti tím a tím, co to mluvíš, nebreč, co […]

Tajný život stromů

„Když se bodrý, rozvážný Buk před 4000lety navracel z Jihu, byl les už obsazen Duby a Lískami. To mu nikterak nevadilo – jeho strategii už známe. Snese víc stínu než ostatní stromy, takže může bez problému vzejít u jejich nohou. Ta trocha světla, kterou Duby a Lísky propustí k Zemi, malým dobyvatelům stačila k tomu, aby směřovali neustále […]

Žítkovské bohyně

Lze konstatovat, že zpočátku se jednalo o prolínání nové víry s původním pohanským náboženstvím (viz snaha o propojení církevních svátků, jako jsou vánoce, se zimním slunovratem, velikonocí s jarní rovnodenností ad.), teprve posléze začala církev zaštítěná vládnoucí třídou diktovat mimo výrazně odlišnou ideu víry i nové, nezvyklé požadavky a přísnou síť etických zásad, k nimž mj. patřilo i […]

ČAS A KOLOBĚH

„Často jsme si mezi stády hověli ve stínu stromů, spadlé listí a tráva lehátkem bývaly nám. Často jsme na seně též a na slámě leželi spolu, před šedou jinovatkou chatrč nás chránila jen. Kdopak ti ukázal háje, jež pro lov výhodné byly, jeskyně, ve kterých šelmy skrývaly mláďata svá? … Osud můj zpečetěn tehdy a […]

ČAS ZÁCHRANY

„Vrchy však vytvořila Příroda pro své cíle, na vyztužení mezer uvnitř Země, na zadržení náporu řek a jako hráz příboji, konečně chce nejméně klidné části zkrotit svou nejtvrdší hmotou. A my je řežeme a rozvážíme z pouhé touhy po přepychu, ač bychom se podivili, kdyby samy měnily místo. Mnozí považovali skoro za zázrak, že Hannibal […]

ČAS VLÁDY KŘÍŽE

„[Břetislav II.] dal rovněž pokácet a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále pohřby, jež se děly v lesích a na polích, […]