V sobotu 19. 1. 2019 jsem měl příležitost ve Společnosti přátel Lužice pořádat přednáškový den věnovaný slovanské mytologii, náboženství a jeho přesahu do lidových tradic. Pozvání přijali známí čeští badatelé, kteří si připravili zajímavé přednášky vzbuzující zvědavost – ať už se jednalo o místa, kde naši předkové uctívali dávné bohy, nebo o lidové představy, obřady, historické události či představy okolních národů.


Foto: Karel Vodička

Když byli do místnosti vpuštěni hosté (účast cca 70 lidí), zapnuli jsme kameru a zahájili program. Po mém krátkém úvodu jako první vystoupila Naďa Profantová s přednáškou Pohanství západních Slovanů očima archeologie. Paní doktorka zmínila některé zajímavé lokality, ať už hradiště nebo místa náboženského uctívání, mezi nimiž nechyběla například Stará Kouřim či Arkona na Rujáně (osobně jsme probrali i některé strasti, se kterými se bohužel dnešní archeologové musí vypořádat). Michal Téra poté poutavým vyprávěním zaujal posluchače během své přednášky Slovanské nastolovací rituály a jejich mytologický základ. Zajímavé je, že se v případě korutanských Slovanů zachoval knížecí rituál, kdy komunita vysoce postavených svobodných sedláků mezi sebe přijímala knížete, který se musel obřadu zúčastnit v selském oděvu a s mošnou na rameni, zatímco přiváděl koně a vola. Pak doktor Téra samozřejmě zmínil pověst o Přemyslovi a co víme o českých nastolovacích obřadech. Nakonec uvedl hypotézu, že se jedná o indoevropský mýtus, kde pasovaný kníže přímo navazuje na prvotního mýtického knížete-oráče, kulturního hrdinu.


Foto: Karel Vodička

Po půlhodinové přestávce vystoupil Jiří Dynda s poučnou přednáškou Bůh Triglav a slovanské náboženství, kterou doplnil zábavnými obrázky současných autorů. Pan Dynda kromě uvedení všech popisů, které o pomořanském Triglavovi máme, zmínil například i rujánského Černohlava, boha Velese a několik místních jmen, které mohou mít s Triglavem souvislost. Na jeho přednášku navázala Michaela Šebetovská s analýzou folklorního materiálu týkajícího se postavy Velese, a to ve své přednášce s názvem Veles: Slovanské božstvo v komparativní perspektivě. Uvedla i zmínky ve starých českých rukopisech a srovnání napříč indoevropským bájeslovím.

Po druhé půlhodinové přestávce (návštěvníkům bylo samozřejmě po celou dobu akce nabídnuto občerstvení) vystoupila Naďa Vaverová se zajímavým tématem Onen svět ve slovanských a baltských pohřebních písních, a to spolu s uvedením ukázek folklorních pláčů a jejich jazykové analýzy. Svět baltských pověstí je rozsáhlý, barvitý a obsahuje mnoho odkazů na pohanské doby. Mnohé skutečnosti a představy, které byly v přednáškách zmíněny, jsem mimochodem již dříve zahrnul do připravovaného příběhu Zlaté srdce. Po přednáškách následoval závěrečný potlesk a viditelné nadšení v očích přítomných.


Foto: Ondřej Šimek

Od 17:00 se pak v přízemí Lužického semináře konal koncert středověké skupiny Zanyka, která představila známé i méně známé písně středověké Evropy napříč různými národy. Mezi nimi byla i píseň od rujánského vládce Vitslava s názvem Loibere Risen, která vyprávěla příběh o tom, jak je krásné ze zataženého zimního dne přijít do tepla domova k milující manželce.

Od přednášejících i zaujatých hostů přicházela pozitivní zpětná vazba, která tak jen potvrzovala skutečnost, že se celý přednáškový den včetně závěrečného koncertu náramně podařil, a dokonce došlo i na návrh společného výletu po blízkých, českých i lužických slovanských hradištích. Mám z toho velkou radost a všem přítomným ještě jednou děkuji.