O původu Vindů (část třetí).
Tři velcí hrdinové: Přemysl, Rozrazil, Neklid.

V lese roste rostlina s modrými kvítky,
a i když je jen malinká, je plná mocné síly.
Říkáme jí Rozrazil, pán léčivý,
krev čistí, jedy rozráží, pán věčné ochrany.

Kdysi dávno přišel k nám v podobě lidské,
naši řeč moc neuměl, ale přesto byl jedním z nás.
Obry z Východu zničíme, západní říší pohrdneme,
srdce světa ochráníme, ochráníme, ochráníme, Rozrazile – Samole!

Z říše přijel cizinec s jedem v srdci,
Rozrazil chtěl s říší mír, ale cizinec pravil:
„Jak jen může boží muž uzavřít mír se Psy?“
„Jestli my jsme Psi, pak vás můžem roztrhat zuby!“

Kdysi dávno přišel k nám v podobě lidské,
naši řeč moc neuměl, ale přesto byl jedním z nás.
Obry z Východu zničíme, západní říší pohrdneme,
srdce světa ochráníme, ochráníme, ochráníme, Rozrazile – Samole!

Řeč předků uměl hladce a naši časem též,
vojsko říše rozprášil, obry zahnal rovněž.
„My nejsme žádná říše zlá, ale svaz kmenů,
pamatujte slova má, potomci Vindů,
a i když jste jen malincí, jste plní mocné síly.“

Kdysi dávno přišel k nám v podobě lidské,
naši řeč moc neuměl, ale přesto byl jedním z nás.
Obry z Východu zničíme, západní říší pohrdneme,
srdce světa ochráníme, ochráníme, ochráníme, Rozrazile – Samole!
Obry z Východu zničíme, západní říší pohrdneme,
srdce světa ochráníme, ochráníme, ochráníme, Rozrazile – Samole!

Hero Speedwell

About the origin of Winds (part three).
Three great heroes: Thinker, Speedwell, Restlessness.

In the forest there grows a plant with little blue blossoms,
and even though it is just small, it is full of mighty power.
We call it the Speedwell, the healing lord,
it cleanses the blood, breaks poisons apart, the lord of eternal protection.

Once upon a time he came to us in the shape of man,
he could not speak our language very well, but still he was one of us.
The giants from the East will we destroy, the western empire will we neglect,
the heart of the world will we protect, we will protect, we will protect, Speedwell – Samole!

From the empire a foreigner (teuton) with poison in the heart arrived,
Speedwell wanted peace with the empire, but the foreigner said:
“How only can a man of god make peace with Dogs?”
“If we are Dogs, then we can tear you with our teeth!”

Once upon a time he came to us in the shape of man,
he could not speak our language very well, but still he was one of us.
The giants from the East will we destroy, the western empire will we neglect,
the heart of the world will we protect, we will protect, we will protect, Speedwell – Samole!

The speech of ancestors he could speak easily and our language in time as well,
the troops of the empire he dispersed and the giants he drove away as well.
“We are no evil empire, but a union of tribes,
remember my words, descendants of Winds,
and even though you are just small, you are full of mighty power.”

Once upon a time he came to us in the shape of man,
he could not speak our language very well, but still he was one of us.
The giants from the East will we destroy, the western empire will we neglect,
the heart of the world will we protect, we will protect, we will protect, Speedwell – Samole!
The giants from the East will we destroy, the western empire will we neglect,
the heart of the world will we protect, we will protect, we will protect, Speedwell – Samole!