V jedné ruce obálka, v té druhé lístky se jmény,
stojím před velkým rozhodnutím, komu svůj hlas teď dáti mám.
Mí předkové umírali, abych dnes tady mohl stát,
avšak mým zrakem jestřábím vidím jen špunty v oblecích.
Vždyť se vůbec neznáme, nevědí, jak žijeme,
Země k nám teď promlouvá, písničku nám zazpívá:

Divoký pán Horymír, v srdci žal a hněvu vír,
jede k hradům dřevěným kvůli domům zničeným.
Jeho lidé strádají, jiní vydělávají,
nejsou zimní zásoby, jenom mince a doly.
Cesty vedou přes hroby, přes lesní místa síly,
Horymír to všechno ví, doufá, že to zastaví.

Horymíra jste chtěli zabít, krále Ječmínka jste vyhnali do polí,
Ondráš z Lysé hory chudým dával, a přesto skončil rozčtvrcen,
avšak krev a kameny tu zůstanou navěky!

neumetely

Horymír právě přichází, před mocný sněm se hrdě staví,
právo posledního přání nahlas slovy doprovází:
„To je ta země zaslíbená, mlékem a strdím oplývá,
není k těžbě a rozprodání, to praví vladyka veliký!“
S Šemíkem pak skočil do hlubin, aby se znovu vynořil,
lidé z hradu jen koukají, bohové se usmívají.

Možná jste už zapomněli, proč Šemík skočil ze skály,
navíc chcete spojit vody Červené a Bílých řek.
Tím dovršíte znesvěcení míst, která jste měli chránit,
a to všechno jen proto, abyste se měli o rok líp.
Moc je ve vašich rukách, ale my vám ji roztříštíme,
protože v žilách nás všech vře Horymírova krev!

Horymíra jste chtěli zabít, krále Ječmínka jste vyhnali do polí,
Ondráš z Lysé hory chudým dával, a přesto skončil rozčtvrcen,
avšak krev a kameny tu zůstanou navěky!

The Blood of Horymír

In one hand there is an envelope, in the other one there are tickets with names,
I am facing a big decision, who I should now give my vote to.
My ancestors would be dying, so I could stand here today,
however, with my hawk vision I see only little bitty kids in suits.
After all, we do not even know one another, they do not know how we live,
the Earth is now speaking to us, she will sing us a song:

The wild lord Horymír, with grief and a whirl of anger in his heart,
he is heading toward wooden castles, because of destroyed houses.
His people are suffering, while others are making wealth,
there are no winter supplies, only coins and mines.
Roads are leading over graves, over forest power places,
Horymír knows that all, he hopes that he will stop it.

You wanted to kill Horymír, you expelled King Barleycorn into fields,
Ondráš from the Bald Mountain gave to the poor, but despite that he ended up quartered,
however blood and stones will stay here forever!

Horymír is just approaching, before a mighty council he is proudly standing,
the right of the last wish he is loudly accompanying with words:
“This is the promised land, it abounds with milk and honeycombs,
it is not for excavation neither for selling, that is what a big chief lord says!”
With Šemík he then jumped into river depths, so he could emerge again,
the people from the castle are just staring, the gods are smiling.

You might have already forgotten why Šemík jumped from the rock,
on top of that, you want to join waters of Red and White rivers.
By this act you will complete the desecration of the places you should have protected,
and all this you do only so you can live in luxury one year longer.
The power is in your hands, but we will shatter it for you,
because in veins of us all there boils Horymír’s blood!

You wanted to kill Horymír, you expelled King Barleycorn into fields,
Ondráš from the Bald Mountain gave to the poor, but despite that he ended up quartered,
however blood and stones will stay here forever!