O původu Vindů (část první).

Vylezli jsme ze stromů, jó, ho, ho, hó,
muž, žena bok po boku, jó, ho, hó,
u velkého jezera a z Dubů a Líp,
vylezli jsme ze stromů, jó, ho, hó – ho.
Avšak břeh je kluzký a jezero velké,
brzy do něj spadnou ti,
co se mají Vindy stát – co se mají Vindy stát!

Nechte proud, ať nás unáší,
mezi světy nechť nás provází!
Vždyť je to naše povinnost,
na labutích křídlech najít moc,
na labutích křídlech najít moc.

V proudu se teď topíme, jó, ho, ho, hó,
vodou se zalykáme, jó, ho, hó,
řeka teče mezi lesy a skálami,
v proudu se teď topíme, jó, ho, hó – ho.
Ale strašný vodopád nás teď čeká,
Země se pak převrátí,
do jiné řeky nás hodí – do jiné řeky nás hodí.

Nechte proud, ať nás unáší,
mezi světy nechť nás provází!
Vždyť je to naše povinnost,
na labutích křídlech najít moc,
na labutích křídlech najít moc.

Slunce na nás zasvítí, jó, ho, ho, hó,
v Labutě nás promění, jó, ho, hó,
z proudu pak vyletíme nad srdce světa,
Slunce na nás zasvítí, jó, ho, hó – ho.
Najdeme si mýtinu, na níž přistanem,
avšak dotek Země,
nás zpět v lidi promění – zpět v lidi promění.

Nechte proud, ať nás unáší,
mezi světy nechť nás provází!
Vždyť je to naše povinnost,
na labutích křídlech najít moc,
na labutích křídlech najít moc.

Oděni jsme v bílém, jó, ho, ho, hó,
v labutí čistotě, jó, ho, hó,
v krásných dlouhých košilích z jemného Lnu,
oděni jsme v bílém, jó, ho, hó – ho.
Pravdy Vid k nám promlouvá: „Chtěl jsem vás zavést sem,
abyste to tady chránili,
vždyť je to srdce světa – vždyť je to srdce světa!“

Nechte proud, ať nás unáší,
mezi světy nechť nás provází!
Vždyť je to naše povinnost,
na labutích křídlech najít moc,
na labutích křídlech najít moc.

Mocný Vid se usmívá, jó, ho, ho, hó,
Vindové nás nazývá, jó, ho, hó,
Švarný Žič, Mocný Vid před námi stojí,
Mocný Vid se usmívá, jó, ho, hó – ho.
„Vy jste Windes, ti v bílém, ze dřeva, su derwo,
od proudu, su lawo,
víly vám pomohou – víly vám pomohou!“

Nechte proud, ať nás unáší,
mezi světy nechť nás provází!
Vždyť je to naše povinnost,
na labutích křídlech najít moc,
na labutích křídlech najít moc.

Swan Wings

About the origin of Winds (part one).

We crawled out of trees, yo, ho, ho, ho,
man, woman side by side, yo, ho, ho,
at a large lake and from Oaks and Lime trees,
we crawled out of trees, yo, ho, ho – ho!
However the bank is slippery and the lake is large,
soon into it will fall the ones,
that should become Winds – that should become Winds!

Let the current carry us away,
among worlds let it guide us!
After all it is our duty,
to find power on swan wings,
to find power on swan wings.

Now we are drowning in the current, yo, ho, ho, ho,
we are swallowing the water, yo, ho, ho,
the river flows among forests and rocks,
now we are drowning in the current, yo, ho, ho – ho!
But a scary waterfall now awaits us,
the Earth will then turn around,
it will throw us into another river – it will throw us into another river.

Let the current carry us away,
among the worlds let it guide us!
After all it is our duty,
to find power on swan wings,
to find power on swan wings.

The Sun will shine on us, yo, ho, ho, ho,
it will change us into Swans, yo, ho, ho,
from the current will we then fly above the heart of the world,
the Sun will shine on us, yo, ho, ho – ho!
We will find ourselves a glade, which we will land upon,
however the touch of the Earth,
will change us back into humans – will change us back into humans.

Let the current carry us away,
among the worlds let it guide us!
After all it is our duty,
to find power on swan wings,
to find power on swan wings.

We are dressed in white, yo, ho, ho, ho,
in swan cleanliness, yo, ho, ho,
in beautiful long shirts from fine linen,
we are dressed in white, yo, ho, ho – ho!
Wid of Truth speaks to us: “I wanted to lead you to this place,
so you would protect it here,
after all, it is the heart of the world – after all, it is the heart of the world!”

Let the current carry us away,
among the worlds let it guide us!
After all it is our duty,
to find power on swan wings,
to find power on swan wings.

Mighty Wid is smiling, yo, ho, ho, ho,
he calls us Winds, yo, ho, ho,
Handsome Living, Mighty Wid is standing in front of us,
Mighty Wid is smiling, yo, ho, ho – ho!
“You are Windes, those in white, of the wood, su derwo,
from the current, su lawo,
fairies will help you – fairies will help you!”

Let the current carry us away,
among the worlds let it guide us!
After all it is our duty,
to find power on swan wings,
to find power on swan wings.