Dva mladíci šli k řece pokryté vrstvou ledu,
tu se ozval dunivý zvuk praskajícího ledu.
„Kdo to je, kdo si cestu proráží?
To musí být opravdu silný bůh, mocný bůh.“

Najednou se objevila dívka v bílých šatech,
záludný úsměv a smích měla na své tváři.
„Copak je, co se tak divíte?
Cožpak já nemůžu být silný bůh, mocný bůh, mladý bůh?“

„Já umím rozbíjet led, rozproudit celou řeku,
mízu stromů a krev lidí umím oživit.
Nápady a touhy mě poslouchaj,
to je tak, když jste jeden silný bůh, mocný bůh, mladý bůh, krásný bůh.“

Její půvab a krása okouzlil mladíky,
životní síla a chtíč dostaly se jim do mysli.
„Dotkneme se jí a zemřeme,
je na nás příliš velký silný bůh, mocný bůh, mladý bůh, krásný bůh a svůdný bůh.“

Sluneční Hrdina přichází v kožichu velkém,
dívka s ním teď odchází a za nimi rostou Sněženky.
„Kdo to je, kdo si cestu proráží?
To musí být opravdu silný bůh, mocný bůh.
Kdo to je, kdo si cestu proráží?
To musí být opravdu silný bůh, mocný bůh, mladý bůh, krásný bůh.
Krásný bůh!“

The Young God

Two young men went to the river covered with a layer of ice,
suddenly the sound of crackling ice emerged.
“Who is the one that is breaking their way through?
It must be a truly strong god, a mighty god.”

All of a sudden a girl in a white dress appeared,
a captious smile and laugh she had on her face.
“What’s up? Why are you so surprised?
Why couldn’t I be a strong god, a mighty god, a young god?”

“I am able to break ice, to brisk up the entire river,
the sap of trees and the blood of humans I can revive.
Ideas and desires are following my commands,
this all just happens when you are one strong god, a mighty god, a young god, a beautiful god.”

Her gracefulness and beauty have enchanted the young men,
the life force and lust got into their minds.
“We will touch her and we will die,
in comparison to us she is an overly big strong god, a mighty god, a young god, a beautiful god and a seductive god.”

The Sun Hero is coming in a huge fur,
the girl is now going away with him and behind them Snowdrops grow.
“Who is the one that is breaking their way through?
It must be a truly strong god, a mighty god.
Who is the one that is breaking their way through?
It must be a truly strong god, a mighty god, a young god, a beautiful god.
A beautiful god!”