„Syn hraběte Siegfrieda z Walbecku, kronikář a merseburský biskup Dětmar napsal ještě za života Boleslava Chrabrého: ‚Jeho lid však třeba hlídat jako stádo dobytka a k užitku knížete ho podobně jako tvrdohlavého Osla možno přivést jen tvrdými tresty‘ … Rodící se šlechta nesnesla centralizační tendence ústřední knížecí moci a nastalá anarchie vyvrcholila lidovým povstáním hlavně venkovského lidu, jež nakonec vedlo nejen k vystoupení proti vládnoucí společenské skupině knížete a šlechty i proti růstu velkého soukromého vlastnictví a uvádění svobodných v závislost, ale také proti křesťanské církvi, a nabylo rázu pohanské reakce proti utlačovatelům. Ruská Povesť vremennych let o těchto událostech zaznamenává, že Ljachové (Poláci) se vzbouřili a svoje biskupy, popy a bojary pobili.“ – Stěhování národů a východ Evropy, J. Bednaříková, A. Homola a Z. Měřínský


Obrázek vydal:  Jan Kazimierz Wilczyński