Vindové – Příběhy o krajině a předcích

Vindové – Stories of the land and ancestors

Kolem dřevěné sochy Mocného pána stojí v kruhu osm dalších, které se jak paprsky Slunce rozbíhají ke světovým stranám. Když se blíží letní slunovrat, tu první dvojice soch představuje Dívku květin s jasnou hvězdou na čele, která jako žena Mocného střeží východ, druhou pak sochou je její matka, plodná Země na straně západní. Díváme se od nich k jihu, doprostřed na švarného Mocného pána. Za sochami obou bohyň stojí Bouřný pán a Pravdy pán, původní to vládci nebes, kteří hledí vstříc rovnodennosti. Za nimi se pak nachází bratři zářivého Mocného pána, jeden stříbrný jak Měsíc a druhý větrný, jenž žene mraky jako ovce po nebesích. Za jejich zády dlí vládce zelené podzemní říše, lovec, lesů pán Černohlav a vedle něj smrt, jež o zimním slunovratu uzavírá věčný koloběh života, který neustále vzniká. Sochy tam stojí, u posvátného pramene, chráněny příkopem. O čem si asi povídají? O lidech, lesní krajině či původu takzvaných Vinidů? O bozích, hradištích, příbězích a pohádkách? V noci, když lidé tančí kolem ohňů a sbírají byliny, slyší, jak si bohové povídají o Zlatém srdci.

Around the wooden statue of Mighty lord stand eight more, which like the rays of the Sun run towards world directions. When the summer solstice is around, the first couple of statues represent the Maiden of flowers with bright star upon her forehead, who as the wife of the Mighty one protects the East, while the other statue is her mother, fertile Earth, on the western side. We are now looking towards the South, to the middle upon the handsome Mighty lord. Behind the statues of both goddesses, there stand the Thundering lord and the Lord of Truth, both the original rules of the sky, who watch the equinox. Behind them are located the brothers of the Mighty one, one is silver like the Moon, the other one is windy, who herds clouds like sheep in the sky. Behind their back dwell the lord of green underworld, the hunter, the forest lord Blackhead and next to him the death herself, who during the winter solstice closes the eternal cycle of life, that constantly originates. The statues stand there, close to the sacred water spring, protected by ramparts. What are they whispering about? Of people, forest landscape or the origin of the so-called Vinids? Of gods, ancient hillforts, stories and fairytales? During the night, when people dance around the bonfires and gather herbs, they hear, that gods are speaking of the Golden heart.

Úvod

Tato stránka popisuje historii a lidové příběhy západních Slovanů a jejich pravděpodobných předků či spřízněných etnik žijících v barvitých krajinách střední Evropy. Popis má podobu psaného příběhu, v němž jsou rovněž zmíněny souvislosti doby bronzové, železné, středověku atd., a to včetně skalních a jezerních hradišť, invazí, genetiky, bioarcheologie, archeologických „kultur“ a historie Polabských Slovanů. Úvod v podobě videa je rovněž obsažen. Původ názvu Vindové či Vinidové je pak hledán v Moissacké kronice (Cichu-Windones/Bohemos-Windones, tj. Čechové-Vindové), Historia Langobardorum codicis Gothani (Beovinidis, tj. Vinidové Čech/Bójky), a dokonce v termínu Venethi u Jordana (na rozdíl od středomořského Veneti), Vouenedai u Ptolemaia a Venedi u Tacita. Všechna tato témata jsou pokryta v příběhové knize nazvané Zlaté srdce, která je uvedena pomocí videa. Nakonec je diskutována stručná myšlenka o zodpovědném přístupu k zemi a krajině, která je založená na Ovidiových Proměnách.

Introduction

The page describes the history and folk tales of West Slavs and their probable ancestral or related ethnic groups living in various landscapes of Central Europe. The description takes form of a written story, where the bronze age, iron age and medieval contexts are also discussed, including lake and hill forts, invasions and tensions between nations, genetics, bioarcheology, archaeological “cultures” and history of Polabian Slavs. Introduction in the form of a video is also included. The origin of the term Vinids or Winds is searched for in the Chronicle of Moissac (Cichu-Windones/Bohemos-Windones, i. e. Czechs-Vinds), Codex Gothanus (Beovinidis, i. e. Vinids of Bohemia), or even Venethi in Jordanes (as distinguished from Mediterranean Veneti), Vouenedai in Ptolemy and Venedi in Tacitus. All these topics are covered in the story book called Golden Heart, which is introduced using a video. At the end, a brief idea about responsible approach to the land based on Ovid’s Metamorphoses is discussed.

Lesní krajina

Tato stránka představuje návrh vztahu ke krajině založený na pozorování dávných hradišť, kde cenné původní ekosystémy a přírodní hodnoty jsou stálé zachovány. Tato pozorování zahrnují agrolesnictví a pokrytí/mulčování půdy listím (především tím, které je bohaté na vápník a další minerály) k zabránění erozi, zajištění vhodného mikroklimatu pro půdní život, zadržení vody, uvolňování živin a omezování emisí skleníkových plynů. Eroze je například způsobovaná pastvinami, proto je neefektivita živočišné produkce spočítána a porovnána s krajinou založenou na zahradách (tj. návrší pomyslného hradiště), ovocných sadech, agrárních terasách zvyšujících biodiverzitu (tj. valy hradiště) a lesu, která je schopna poskytnout dokonce desetkrát více kalorií na stejném množství plochy země. Většina zničených původních rostlinných a zvířecích společenství padá na vrub monokulturám, přesněji jednodruhovým rozlehlým lánům (plodiny zde jsou především určeny ke krmení zvířat a k produkci biopaliv) a jehličnatým lignikulturám. Pozorování jsou podpořena vědeckými studiemi, publikacemi Akademie věd, bioarcheologickým výzkumem a postupy permakultury (trvalé zemědělství), agrolesnictví a výběrného lesa. Stránka zároveň poskytuje mnoho praktických rad, aby každý mohl začít v krajině pracovat. Filozofické pozadí pro lesní krajinu a pozorování přírodních zákonitostí je poskytnuto antickou epikúrejskou filozofií, která byla schopna objevit atomy, volný pád a základy teorie relativity tisíciletí před tím, než byly objeveny v naší společnosti. Zacházení se zvířaty, potřeby lidského zdraví, vývoj krajiny střední Evropy od poslední doby ledové a vztahy k dávným předkům a jejich způsobu života jsou také podrobně diskutovány.

Forest landscape

This page presents a conception of relationship with the landscape based on observations of ancient hillforts, where valuable native ecosystems and natural values are usually still preserved. The observations include agroforestry and mulching the soil with leaves (especially the ones rich in calcium and other minerals) to avoid erosion, ensure proper microclimate for soil life, preserve water, release nutrients and limit emission of greenhouse gases. Erosion is, for instance, caused by pastures, so the inefficiency of animal production is calculated and compared with a landscape based on gardens (i. e. hillocks of a hillfort), orchards, agrarian terraces increasing biodiversity (i. e. ramparts of a hillfort) and forests, which is able to provide even ten times more calories on the same amount of used land. Most destruction of native plant and animal communities was caused by monocultures, both one-crop large fields (crops here are mainly used to feed animals and produce biofuels) and coniferous lignicultures. The observations are backed up by scientific studies, publications by Academy of Sciences, bioarcheological research and approaches of permaculture (permanent agriculture), agroforestry and selection cutting forest, while providing a lot of practical advices on how everyone can start to work in the countryside. The philosophical background for the forest landscape thinking and observation of natural phenomena is provided by ancient Epicurean philosophy, which had been able to discover atoms, free fall and basis for theory of relativity millennia before they were in our society. Animal welfare, human health needs, development of the Central European countryside since the last Ice Age and relations to ancient ancestors and their way of life are also thoroughly discussed.

Bylinné směsi

Tato stránka kombinuje historický, přírodní, vědecký, folklorní a umělecký přístup zmíněný na ostatních stránkách, a to na příkladu jednoho tématu: bylinných směsí. Dvanáct jedinečných směsí je uvedeno a pojmenováno po zvířatech, jejichž jména a chování odkazují na vliv jednotlivých bylinných směsí na lidské tělo. Každá směs je doplněna krátkým příběhem popisujícím vzpomínku na použití dané směsi nějakým předkem v minulosti. Navíc je ke každému receptu na směs, obvykle v podobě nálevu nebo bylinného piva/vína, uveden recept na zdravé jídlo založený na mnoha vědeckých studiích, které jsou u každé směsi uvedeny. Hlavním účelem těchto směsí je posilnit tělo a mysl a předejít mnohým nemocem. Nazývají se a jsou určeny pro: červenka pro dobrou náladu, proti nespavosti a bolesti hlavy, žluna jako protijed a prevence onemocnění ledvin, jater a lymfy, jestřáb na zlepšení zraku a předcházení nemocem očí, vydra pro předcházení zákeřným nemocem a ochranu pohlavních orgánů, ťuhýk k posílení srdce, pročištění krve a léčbě některých zánětů, vlaštovka pro urychlení uzdravování a podporu pročišťování, medvěd k dodání síly, vitamínů a minerálů, drozd proti dýchacím obtížím, kašli, chřipce a jiným virózám, slunovrat jako léčivá lidová směs květů. Všechny směsi jsou založeny na středoevropském lidovém léčitelství a upravené podle současných poznatků a autorova důvtipu.

Herbal remedies

This page combines historical, natural, scientific, folkloric and artistic approach, mentioned on other pages, upon one theme: herbal remedies. Twelve unique remedies are introduced and named by animals, whose names and behaviors refer to the influence of the associated remedies on human body. Every remedy is accompanied by a short story describing a memory of the usage of the remedy by some ancestor in the past. In addition to the recipe for the remedy itself, usually in the form of infusion and herbal beer/wine, there are also recipes for healthy foods based on many scientific studies, that are linked with every remedy. The main goal of the remedies is to strengthen the body and mind and prevent diseases. They are called and used for: robin for better mood, good sleeping, and against headache, green woodpecker as antidote and prevention of kidney, liver and lymph diseases, hawk to strengthen the sight and prevent eye diseases, otter to prevent insidious diseases and protect reproductive organs, shrike to strengthen the heart, cleanse blood and heal some inflammations, swallow to speed up healing processes and support body cleansing, bear to provide strength, vitamins and minerals, thrush to prevent and help against respiratory problems, cough, flu and other viruses, solstice as healing folk flower medicine. All remedies are based on Central European folk medicine, modified by latest findings and the author’s wit.

Filozofie

Tato stránka byla původně napsána jako doslov ke knize Zlaté srdce. Dále rozvíjí některé myšlenky zmíněné na stránce Lesní krajina a poskytuje antické zdroje, například díla Ovidia k poznání a rozvíjení vlastních pocitů, odpovědný a „ekologický“ přístup ke krajině v díle Plinia, pozorování přírody a zbavování se falešných předsudků ve filozofii Epikúra rozvíjené Lucretiem a Lúkiánem atd. Dále jsou popsány inspirace ze západoslovanských příběhů a pozorování krajiny (například kolem hradišť) spolu s myšlenkami o propojenosti života v lese a o našem evolučním vývoji. Potlačování těchto myšlenek je zosobněno v zakládání jehličnatých monokultur nebo nenávisti mnohých křesťanských myslitelů k lesům. Zdroje a citáty jsou poskytnuty. Stránka také popisuje některá místa zmíněná ve Zlatém srdci, která se nacházejí především v severozápadních Čechách a v Lužici.

Philosophy

This page was originally written as an epilogue for the story book called Golden Heart. It further develops some of the thoughts mentioned in the Forest landscape page and provides antique sources, such as Ovid’s work for developing and dealing with one’s feelings, responsible and “ecological” approach to land in the works of Pliny, observations of Nature and getting rid of false beliefs in the philosophy of Epicurus developed by Lucretius and Lucian etc. The inspirations from West Slavic folk stories and even by observing countryside (f. e. around a hillfort) are also mentioned, together with thoughts about interconnection of life within forests and our evolutionary development. Neglecting of such thoughts can be seen in funding coniferous monocultures or hatred of many Christian thinkers towards forests. Sources and quotes are provided. The page also describes some of the places mentioned in Golden Heart, which are mainly located in northwestern Bohemia and Lusatia.

Jak vnímat příběhy

Tato stránka má podobu krátkého příběhu, kde český kulturní hrdina rozmlouvá uprostřed dávného lesa s dvanácti zvědavými dětmi o lidových příbězích. Hlavní zprávou je, že bychom měli příběhy používat k prohloubení naší zvědavosti, představivosti a objevování přírodních zákonitostí, zatímco bychom se měli zbavovat nepravdivých přesvědčení. Stránka pobízí čtenáře k tomu, aby přemýšlel nad vesmírem a věcmi, které mají být teprve objeveny.

How to perceive stories

The page takes form of a short story, where a Czech cultural hero talks in the middle of an ancient forest with twelve curious kids about folk stories. The main message is that we should use the stories to further enhance our curiosity, imagination and exploring the natural phenomena, while getting rid of beliefs, that are not true. It provokes the reader to think about the universe and things, that are about to be discovered.

Deník

Deník je rostoucí kolekce článků a videí, které se všechny týkají tématu krajiny a předků. Zahrnují popisy lidových zvyků a příběhů, historických událostí, přírodních zákonitostí, vnímání krajiny, paleoekologii, archeologii, genetiku, stromy a byliny, zahradničení, vaření a různé myšlenky. Deník také obsahuje reportáže z cest, muzeí a zajímavých událostí.

Diary

The diary is a growing collection of articles and videos, that are all related to the land and ancestors theme including folk customs and tales, historical events, natural phenomena, landscape perception, paleoecology, archeology, genetics, trees and herbs, gardening, cooking and thoughts. There are also reports from interesting events, museums and travels.

Příhody

Příhody slouží k ilustraci lidových zvyků, příběhů, takzvaného lidového fantasy a vztahu k předkům a ke krajině. Jako doplnění k rostoucí kolekci příhod a básní slouží stránka věnovaná čistě výročním lidovým slavnostem.

Short stories

Short stories serve to illustrate folk customs, stories, the so-called folkloric fantasy and relationship to ancestors and the land. In addition to the growing collection of short stories and poems, there is a page dedicated solely to annual folk ceremonies.

Zdroje

První stránka popisující zdroje obsahuje spoustu citátů z knih a článků, které se týkají obsahu těchto stránek, a to včetně historických, archeologických, paleoekologických, vědeckých, přírodních a folklorních témat. Druhá stránka představuje a popisuje knihy, které mohou být využity pro inspiraci a další výzkum.

Sources

There are two pages with sources. The first one includes a lot of quotes from books and articles, that are relevant for the content of the website, including historical, archeological, paleoecological, scientific, natural and folkloric themes. The second one mentions and describes books, that can be used for inspiration and further research.


Zlaté srdce: Příběh o krajině a předcích

Před tisícem let naší krajině vládly hluboké listnaté hvozdy, v nichž lidé u večerních ohňů uctívali dávné bohy. Při jedné z jarních oslav zasáhnou mladou Radoslavu tajemné sny, které ji přenesou do hluboké minulosti, kdy její předkové vařili bylinná piva, bojovali proti nepřátelům, na dnech studánek nacházeli zlaté mince z dob Keltů a budovali svá obydlí na valech jejich dávno zaniklých měst. Radoslava se rozhodne vypravit k Vlčí hoře za svým moudrým bratrancem Ladem, aby jí pomohl odhalit význam jejích vidění, ve kterých k ní za bílého dne promlouvají postavy z příběhů předávaných již po celé generace.

Pomůže Lado Radoslavě odhalit, co se jí sny snaží říct?

Podaří se jí naplnit dávnou předpověď o Zlatém srdci a ochránit tak krajinu před zlým velmožem, který se rozhodl zničit lesy, vysušit potoky a vytěžit kovy, aby získal rychlé bohatství na boj proti svému hraběcímu bratrovi?

Pozná osudy svých předků i skryté vztahy, které mezi stromy, zvířaty a rostlinami panují?

Golden Heart: The Story of Land and Ancestors

One thousand years ago, our countryside was dominated by deep deciduous forests, where people at evening fires worshipped ancient gods. During one of the spring ceremonies, young Radoslava is struck by mysterious dreams, which will carry her back to the deep past, when her ancestors used to brew herbal beers, fight against enemies, at bottoms of water springs discover golden coins from the age of Celts and build their dwellings on ramparts of long lost towns. Radoslava decides to travel to the Wolf mountain to see her wise cousin named Lado, so he can help her reveal meanings of her visions, in which she is being spoken to in broad daylight by characters of old stories passed on for generations.

Will Lado help Radoslava reveal, what the dreams try to tell her?

Will she manage to fulfill the ancient prophecy of the Golden heart and thus protect the land from an evil nobleman, who has decided to destroy forests, drain up water streams and excavate metals, so he could gain quick wealth for a fight against his brother the count?

Will she discover fates of her ancestors and secret relations, that exist among trees, animals and plants?


Na těchto stránkách je v případě příběhů upravený pravopis, kdy jsou zdůrazňovány názvy přírodních součástí.

On these pages, the spelling is in the case of stories revised in a way, that the names of natural parts are highlighted.