„Tak byly ustanoveny zákony, aby silnějším bránily získat všechnu moc, a předávané obřady začaly být posvátně dodržovány. Divokost se stáhla, spravedlnost je silnější než zbraně a zdrojem hanby zůstává, když se někdo začne prát se svým sousedem.“ – Fasti/Kalendář (březen), Publius Ovidius Naso, kolem roku 8 n. l.

Voj srdce světa – vojsko složené převážně z úderných skupin žijících v lesích, které má za úkol chránit srdce světa a celé mezikmenové společenství. Bojovníci do něj vstupují dobrovolně odesláni svými rody, načež musí projít těžkými, a dalo by se říci až nadpřirozenými zkouškami. Voj je řízen hlavními vojvody. Obyvatelstvo neodvádí žádné dávky, pouze má daná vesnice, u které vojsko či jeho skupiny pobývají, povinnost voj pohostit jako každého jiného hosta (poskytnout nocleh a pohoštění). Voj srdce světa byl činný převážně v časech prvních Vindů, za vladyky Přemysla a později za Rozrazila.

Vladykové – představitelé voleni na sněmu svobodných. Zastupují pouze (výkonnou) vládní moc, nikoli zákonodárnou ani soudní.

Soudci (rozvodci) – mezi-kmenoví řemeslníci, kteří zachovávají právo předané bohy a těmi, kteří mluvili jednou z řečí předků. Toto právo je na jednu stranu proměnlivé, na stranu druhou vychází z obecně přijímaných zvykových pravidel, které mají především za úkol pomoci vyhnout se sporům. Soudci toto právo nejen spravují a soudí podle něj, ale zároveň mohou jednat jako obhájci. Spolupracují s ručiteli a kmenovými pravdomluvci. Podobně jako ostatní mezi-kmenoví řemeslníci i soudci pomáhají udržovat podobné zvyky, jazyk a kulturu napříč kmeny. Vindům tento způsob práva připomněl vladyka Přemysl. Do tohoto práva patří například zákon o pohostinství, zákon o rodině, zákon o úctě k lesu, studánkám a bohům apod.

Řemeslníci – lidé vykonávající užitečné a ceněné řemeslné povolání. Mohou být rodoví, kmenoví a mezi-kmenoví, a to podle zásluh či způsobu vyučení. To platí i pro ženy, které tak skrze své řemeslnické zásluhy mohou získat naprostou nezávislost na mužských potomcích rodu.

Dále viz:

Zlaté srdce (kniha)

Předkové po krajině, krvi a zvycích
Přemysl – vladyka dávných dob (náhled do pohanských představ a zvyků)
Deník, Pradávná doba
Příběh o původu Vindů
Postavy (bohové)
Zvyky
Citáty z knih a kronik