U lesního jezera stojí stará hráz dřevěná,
na ní leží dvě těla, která osud vzal.
Šedé mraky zvěstují bouři, jež v dáli duní,
mezi listy stromoví Havrani sedí.

Ach, ty duše ubohé, žárem nepochované,
milostnou láskou spjaté a krutě zabité.
Ach, náš úkol je jasný, dát maso pryč od kostí,
hleďte duše drápy vzít a k předkům dopravit.

Vedle hráze stojí dům, jenž dal průchod mnohým snům,
avšak závist převelká dveřmi přiběhla.
Byli tři s jedem v srdcích, krev se leskla na mečích,
probodli duše čisté v objetí pevném.

Ach, ty duše ubohé, žárem nepochované,
milostnou láskou spjaté a krutě zabité.
Ach, náš úkol je jasný, dát maso pryč od kostí,
hleďte duše drápy vzít a k předkům dopravit.

Na těch křídlech havraních sedí duše bezmocných,
tváře obou zdobí třpyt slz a bolesti.
„Neplakej mi, můj milý, koloběh se otočí,
znovu budem spolu žít v časech budoucích.“

Ach, ty duše ubohé, žárem nepochované,
milostnou láskou spjaté a krutě zabité.
Ach, náš úkol je jasný, dát maso pryč od kostí,
hleďte duše drápy vzít a k předkům dopravit.

The Old Dike (ballad)

At the forest lake there stands an old wooden dike,
on it there lie two bodies that the destiny has taken.
Grey clouds herald a storm that rumbles in the distance,
among the leaves of trees Ravens are sitting.

Oh, those poor souls, not buried by blaze,
bound with amorous love and ruthlessly killed.
Oh, our task is clear, to put flesh away from bones,
go take the souls with your claws and deliver them to the ancestors.

Next to the dike there stands a house that gave vent to numerous dreams,
however a very great envy came running through the door.
There were three of them with poison in their hearts, blood glistened on swords,
they pierced the clean souls in a firm embrace.

Oh, those poor souls, not buried by blaze,
bound with amorous love and ruthlessly killed.
Oh, our task is clear, to put flesh away from bones,
go take the souls with your claws and deliver them to the ancestors.

On those raven wings there sit the souls of the helpless ones,
glitter of tears and pain is decorating the faces of both.
“Do not weep, my dear one, the spinning wheel will turn around,
we will live together again in future times.”

Oh, those poor souls, not buried by blaze,
bound with amorous love and ruthlessly killed.
Oh, our task is clear, to put flesh away from bones,
go take the souls with your claws and deliver them to the ancestors.