„V dubovém lese uprostřed vesnice, nastala zima, každý se třese. Černý Kůň po tyčích přešlapuje, věští budoucnost, život ulehčuje. Na jeho hřbetě sedí pán v černém obleku, záškodník, který se vysmívá lidem v pokleku. ‚Jen vyjevte svou slabost, potomci chudých,‘ pravil, ‚a ukažte, že stát při sobě umíte v dobách krutých.‘ V jeho očích se mihl zelený plamen, každý je tím pohledem omámen. Avšak půl koloběhu uteče a Země se zelení obleče. Tehdy přijede Vítěz v bílém, v očích Len v květu modrém. Bílý Kůň po tyčích přešlapuje, věští budoucnost, život ulehčuje. Kolem Lovce letí dva lesní mužíci, takže to vypadá, že má Lovec hlavy tři. Vítěz s východem Slunce přijel, aby radost přinést neopomněl. Náhle Vítěz udeří, mečem se ožene a Lovce i s jeho nohsledy pryč vyžene. Jaro přichází, lidé jásají. ‚Jen vyjevte své silné stránky,‘ pravil Vítěz klidně, ‚úctu lesním duchům vzdejte, jídlo pěstujte, v kráse žijte.‘ V radosti i ve smutku nejsme bez úsudků. Víme, že koloběh se otáčí, Vítr vane a celý příběh znovu nastane. Proto si vždy pomáhejte a myšlenkám zlým se vyhýbejte.“ – Křesání ohně, Ladovid z Hor, Lúán Rélta

MocnyVid TriHlavVid
Pegam a Lambergar, kteří nahradili původní bytosti ve slovinských pověstech
Čebelarski muzej Radovljica, Slovinsko

The Winner and the Hunter (spoken)

“In an oak forest, in the middle of the village, the winter has arrived, everyone is shaking. The Black Horse walks over poles, reveals the future, makes living easier. On his back there sits a lord in black clothes, a trickster that is laughing at kneeling people. ‘Just show your weakness, descendants of the poor,’ he said, ‘and show that you can stick together in harsh times.’ A green flame blinked in his eyes, everyone is dazed by it. However, half of the spinning wheel will pass and the Earth will dress in green. During that time the Winner in white will arrive, with a blue blossom of Flax in his eyes. The White Horse walks over poles, reveals the future, makes living easier. Around the Hunter there fly two little forest men, so it seems that the Hunter has three heads. The Winner arrived with the rising of the Sun, so he would not forget to bring happiness. All of a sudden the Winner will strike, brandish the sword and expel the Hunter with all his henchmen. The spring is coming, the people are cheering. ‘Just show your strengths,’ said the Winner calmly, ‘give respect to forest spirits, grow food and live in beauty.’” In happiness and in sorrow we are not without healthy opinions. We know that the spinning wheel is turning around, the Wind is blowing and the whole story will begin again. Because of that, always help one another and avoid evil thoughts.” – Kindling of fire, Ladovid from the Mountains, Lúán Rélta